Podmienky používania

Súhlas

Ako hosť alebo užívateľ stránky svadobnysvet.sk, návštevou tejto stránky alebo zaregistrovaním sa na nej, súhlasíte s týmito pravidlami a podmienkami.
Ak bude nutná úprava týchto podmienok kvôli systémovým alebo legislatívnym zmenám, budeme Vás o tom informovať.

 

Členstvo

Zaregistrovaním na našej stránke svadobnysvet.sk súhlasíte, že poskytujete iba pravdivé, presné, aktuálne a kompletné informácie. Taktiež súhlasíte, že máte právnu kompetenciu na uskutočnenie takéhoto súhlasu.
Vaše členstvo na stránke svadobnysvet.sk môze byť zrušené z dôvodu porušenia pravidieľ.
Všetci členovia sú zodpovední za dôsledky používania tejto stránky.
Správca stránky svadobnysvet.sk môže zastaviť poskytovanie služby, tak ako aj kedykoľvek blokovať alebo vymazať užívateľa bez varovania.
V prípade konfliktu s jedným alebo viacerými (ne)členmi nebude svadobnysvet.sk teraz ani v budúcnosti zodpovedný za žiadne škody, ktoré by mohli byť následkom konfliktu.

 

Vybavovanie sťažností

Ak by ste sa stretli s obsahom webstránok na mojej komunite, ktorý je v rozpore s etickým kódexom týchto pravidiel, prosíme Vás, aby ste napísali svoju sťažnosť na admin@svadobnysvet.sk.
Keď nájdeme Vašu sťažnosť na posúdenie, po uvážení budeme najskôr kontaktovať vlastníka daného príspevku, aby daný nevhodný obsah odstránil.. V pípade ignorovaníia výziev  bude daný nevhodný obsah  odstránenný administrátorom portálu.
Postup sťažností je v súlade s odstavcom 14 v EÚ-smernica 2000/31/CE týkajúci sa elektornického obchodu.

 

Autorské práva

Copyright SvadobnýSvet.sk ©2017. Všetky práva sú zachované. Všetky texty, fotky, kresby, grafiky na tejto webstránke sú chránené autorským právom. Môžte ich vytlačiť pre súkromné použitie. Akékoľvek ďalšie použitie si vyžaduje povolenie od svadobnysvet.sk.
Ak používateľ zadá text, fotky, obrázky, kresby alebo grafiky profilu, komentáre, opis fotky atď., používateľ dáva stránke svadobnysvet.sk právo na publikovanie a spracovávanie týchto údajov v rozsahu potrebnom pre korektné fungovanie portálu svadobnysvet.sk. Pre ďalšie šírenie a úpravu dát je na autorovi, či danému zdroju určí niektorú z licencií. Príkladom licencie môže byť Creative Commons. Ak autor neurčí inak, na dáta sa ponechajú práva vyplývajúce z platnej legislatívy ohľadom autorských práv.
Hocikto môže pridať odkaz na túto webstránku alebo k jednotlivým produktom alebo stránkam na tejto stránke bez súhlasu. Výnimkami sú používanie snímok a/alebo hociakej techniky, ktorá zmätie návštevníka na stránke, ktorú si on/ona práve prehliada.

 

Zodpovednosť

SvadobnýSvet.sk SI VYHRADZUJE VŠETKY PRÁVA A POPIERA AKÚKOĽVEK ZODPOVEDNOSŤ ZA ČOKOĽVEK. Moja komunita NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY BEZ ALEBO SO ZODPOVEDNOSŤOU, BEZPEČNOSŤOU ALEBO ODPORÚČANOU VERNOSŤOU SERVISU.
Všetky práva okrem tých, ktoré sú výlučne popreté, sú vyhradené. SvadobnýSvet.sk popriera všetku zodpovednosť a obmedzuje svoju zodpovednosť na legálne minimum  týkajúce sa obsahu publikácií alebo škody, ktorá z toho môže vyplynúť.
SvadobnýSvet.sk nemôže a ani nezaručuje, že bude fungovať neprerušovane a bez chýb.SvadobnýSvet.sk Vám nedáva absolútne žiadne záruky o následkoch používania tejto web stránky a ani žiadnu zodpovednosť alebo správnosť informácií, ktoré je možné nájsť.
SvadobnýSvet.sk Vám nedáva žiadnu záruku o fungovaní tejto stránky, ani o informáciách, materiáloch alebo produktoch, ktoré sú na nej prezentované. Do rozsahu určeného právom SvadobnýSvet.sk odmieta akúkoľvek záruku, či už explicitnú alebo implicitnú.
SvadobnýSvet.sk nemôže niesť žiadnu zodpovednosť za žiadny druh škody vyplývajúcej z používania tejto webstránky. Zaráta, ale neohraničuje priamu alebo nepriamu škodu.
Ako používateľ, preberáte kompletnú zodpovednosť a zaviazanosť, bez žiadneho protestu, za akékoľvek informácie, ktorú publikujete a/alebo za hocijakú aktivitu, v ktorej sa zapájate na alebo cez Váš profil. Ste zodpovední za položky, ktoré publikujete na svojej stránke. Nežiadúci obsah môžete ľahko odstrániť.
Odkazy na iné web stránky, zahŕňajúc titulky, tlačítka a textové odkazy sú na zodpovednosti vlastníka týchto odkazov. SvadobnýSvet.sk môže zabrániť spojeniu s inými web stránkami a môže ich zakázať, ak nie sú v súlade s osobným, normálnym a nekomerčným používaním.

 

Osobné, klasické a nekomerčné používanie

Táto stránka môže byť použitá len na nekomerčné účely.
Nemôžete používať túto web stránku nezvyklým spôsobom pre žiadny nezákonný účel alebo pre žiadny účel v kontraste s podmienkami alebo varovaniami v tomto texte alebo v inom texte. Túto stránku musíte používať ako normálny, opatrný a rozumný jedinec.

 

Upozornenia a iné

Nepredpokladá sa od Vás prečítanie alebo pochopenie všetkých varovaní, odvolaní a činnosti na tejto stránke. Odteraz akékoľvek ďaľšie použitie tejto stránky bude brané ako jasný súhlas s ohľadom na tieto dokumenty.

 

Prístup

Používanie užívateľských mien, prihlásení sa, hesiel a alebo zadávajúcich kódov (odteraz ''prihlasovacie údaje'') sú výnimočnou zodpovednosťou užívateľa. Od užívateľa sa vyžaduje udržať si tieto prihlasovacie informácie v tajnosti a v bezpečí.
Užívateľ je povinný okamžite informovať SvadobnýSvet.sk o porušení alebo zneužití prihlasovacích dát zaslaním e-mailu na admin@svadobnysvet.sk. E-mail musí obsahovať predmet 'Zneužitie prihlasovacích údajov'.

 

Etický kódex

 • Aby sme SvadobnýSvet.sk mohli používať bezpečne, musíme dodržiavať určité pravidlá. 
  Nasledujúce správanie je na SvadobnýSvet.sk zakázané:
   
 • Ohováranie, hanobenie, prenasledovanie, zneužitie mena alebo fotky niekoho iného, zneužitie dôvery atď. sú zakázané a predmetom legislatívneho postihu. Z tohto dôvodu, používanie nevhodného jazyka, urážok, zneužitie mena alebo fotky niekoho iného, ohováranie a hanobenie sú takisto na SvadobnýSvet.sk zakázané.
  Je prísne zakázané uverejňovať správy alebo fotky poškodzujúce, vyhrážajúce, zavádzajúce, ohovárajúce, nevraživé, agresívne, rasistické, vulgárne, hanlivé, nevhodné, urážlivé, násilné, obscénne alebo fotky s pornografickým obsahom.
   
 • Taktiež je zakázané používať stránku na politické účely subjektov.
   
 • Rasizmus, xenofóbia, negativizmus a diskriminácia (sa trestá). Rasovo motivované poznámky, propagácia diskriminácie sexuálnej orientácie, uverejňovanie rasistických obrázkov alebo urážanie cudzincov je zakázané na SvadobnýSvet.sk.
   
 • Verejné útoky, uverejňovanie sexuálne podnecujúcich obrázkov, pedofília, ponúkanie prostitúcie alebo eskortných služieb a otvorených alebo skrytých pozvaní k sexuálnym aktivitám.
  Pridávanie pornografických, sexuálne podnecujúcich alebo erotických fotografií/textov je zakázané. Pozvania k sexuálnym aktivitám cez verejné alebo súkromné správy sú taktiež zakázané.
   
 • Porušenie pravidiel duševného vlastníctva
  Na SvadobnýSvet.sk môžete uverejňovať len taký obsah (fotky, text, video, atď.), na ktorý máte autorské práva, prípadne autorské práva vlastníka dovoľujú publikovať daný obsah na verejných portáloch. SvadobnýSvet.sk nenesie zodpovednosť za uverejnenie obsahu, na ktorý nemáte oprávnenie. SvadobnýSvet.sk má právo uvaliť sankcie, ak sa dozvie o porušení autorských práv tretích strán.
   
 • Porušovanie poriadku na webovej stránke ako: spamy, posielanie nevyžiadaných reklám alebo reťazových listov vo verejných alebo súkromných správach, zahltenie alebo písanie príliš dlhých textov atď. -môže byť tresne stíhané. 
  SPRÁVAJTE SA TAK, ABY ste NEOBMEDZOVALI , ČI NEURÁŽALI OSTATNÝCH POUŽÍVATEĽOV.
   
 • Pokus o násilné vniknutie do SvadobnýSvet.sk alebo účtu užívateľa SvadobnýSvet.sk je zakázané a trestné. Pri spáchaní takýchto útokov, riskujete právny postih.

  Okrem zneužitia ako ohováranie, ktoré môžu byť zakázané len po sťažnosti obete, SvadobnýSvet.sk je oprávnený takéto zakázané praktiky ukončiť. SvadobnýSvet.sk je podľa zákona povinný ohlásiť urážky vhodným právnym orgánom.

  Ak by ste sa stretli so spomenutými incidentmi na SvadobnýSvet.sk, informujte nás prosím na admin@svadobnysvet.sk  

 

 Súkromie

 • Používateľ poskytuje stránke SvadobnýSvet.sk údaje, súkromné údaje vrátane osobných údajov podľa ust. zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len “osobné údaje” a “zákon o ochrane osobných údajov”), za účelom poskytovania služieb používateľovi na serveroch, sprístupňovania týchto údajov ostatným používateľom serverov a evidenciu na dobu neurčitú a zároveň používateľ súhlasí, aby prevádzkovateľ tieto údaje spracovával a nakladal s nimi v súlade s ust. zákona o ochrane osobných údajov, ak ide o osobné údaje. Dňom zrušenia registrácie sa má za to, že používateľ súhlas na spracovanie osobných údajov odvolal, pričom prevádzkovateľ sa zaväzuje s týmito údajmi naložiť podľa ust. zákona o ochrane osobných údajov. Používateľ poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a je si vedomý toho, že jeho osobné údaje môžu byť v súvislosti so službami poskytovanými na serveroch sprístupnené tretím osobám zaregistrovaných na portály (používateľom, ktorých potvrdil ako priateľov).
   
 • Súkromnými údajmi používateľa sa na účely týchto pravidiel rozumejú všetky údaje, ktoré nie sú verejne prístupné ostatným používateľom: dátum narodenia, kontaktné údaje: adresa, telefón, email a údaje o rodine.
   
 • Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytovať súkromné údaje a IP používateľa žiadnej tretej strane, ibaže tak ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis a/alebo na základe oprávnenej žiadosti orgánu verejnej správy.